Regulamin sklepu 

Otwórz

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.rmdbikeco.com

2. Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej www.rmdbikeco.com prowadzona jest przez:

ARM Robert Maczyński

Gen. Wł. Andersa 38

15-113 Białystok

NIP: 966-088-66-58

REGON: 052219703

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

OSO.6411-52/03 Burmistrz Wasilkowa

3. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Zakup w sklepie internetowym www.rmdbikeco.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

 • Przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, oraz na urządzeniach przenośnych z systemem Android, Windows Phone, iOS
 • włączona obsługa języka Javascript
 • akceptacja plików typu „Cookies”
 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256kbit/s
 • strona wyświetlana jest w rozdzielczości 1600×1200 pikseli

2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży produktów.

3. Wyrażenie chęci złożenia zamówienia następuje poprzez wybranie polecenia „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient zostaje odsyłany do odpowiedniej podstrony podsumowującej zakup, za której pośrednictwem może dokonać ostatecznego zakupu wybranych produktów.

4. Ceny produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.rmdbikeco.com są cenami brutto zawierającymi podatek VAT oraz są przedstawione z polskich złotych.

5. Na każdy zakupiony produkt jest wystawiana faktura VAT.

6. Dostępne formy płatności oraz dostawy naszych produktów:

 • Płatne z góry przelewem bądź kartą płatniczą przy przesyłce pocztowej paczka48 – dostawa gratis
 • Płatne z góry przelewem bądź kartą płatniczą przy przesyłce kurierskiej – koszt dostawy 10 zł
 • Płatne przy odbiorze przy przesyłce pobraniowej/paczka48 pobranie – dostawa gratis
 • Płatne przy odbiorze przy przesyłce kurierskiej pobraniowej – koszt dostawy 15 zł

III. REKLAMACJE

1. Reklamacje prosimy zgłaszać na adres e-mail reklamacje@rmdbikeco.com

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży jeżeli:

 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 • sprzedany produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

7. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeżeli zostały stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, przy domniemaniu, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

13. Reklamacje produktów rozpatrywane są w ciągu 14 dni. W tym czasie sprzedawca zobowiązuje się poinformować klienta o uznaniu, bądź odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli w tym terminie klient nie otrzyma takiej informacji, reklamację traktuje się jako uznaną.

14. Koszty naprawy lub wymianu produktu ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

15. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.

16. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny odstąpienia poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail odstapienia@rmdbikeco.com.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient ma kolejne 14 dni na odesłanie produktu.

4. Produkty prosimy odsyłać na adres siedziby firmy.

5. Zwrot kosztów nastąpi w dniu otrzymania zwróconego produktu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość NIE przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09 stycznia 2016 roku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie www.rmdbikeco.com.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

5. W kwestii sporów mogących zaistnieć podczas świadczenia usług przez firmę ARM Robert Maczyński jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy.

Formularz-odstąpienia-od-umowy

Formularz-reklamacyjny

Close
KRKprotection