GWARANCJA 

Otwórz

Wszystkie produkty RMD BIKE CO. objęte są gwarancją w zakresie wad fabrycznych i materiałowych.

Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy i może być przedłużony do 24 miesięcy pod warunkiem dokonania rejestracji produktu na www.rmdbikeco.com.

Czas gwarancji liczony jest od dnia zakupu.

WARUNKI GWARANCJI

-Gwarancja obowiązuje od chwili odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną. Warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest potwierdzenie przez sprzedawcę modelu, numeru seryjnego oraz daty sprzedaży.

-Gwarancja obejmuje wady materiałowe i konstrukcyjne wynikające z winy producenta.

-Gwarancja nie obejmuje skutków nieprawidłowej instalacji, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, zmian konstrukcyjnych, zaistniałych wypadków, uszkodzeń fizycznych, naturalnego zużycia produktu (w tym wszelkiego rodzaju zarysowań, ubytków lakieru, wgnieceń i ubytków materiału, z którego zbudowany jest produkt).

-Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i właściwości, które nie stanowią wad fabrycznych, materiałowych lub ich następstwa.

-Odpowiedzialność z tytułu gwarancji wygasa w przypadkach:

-upływu terminu gwarancji, utraty gwarancji lub dowodu sprzedaży (duplikaty karty gwarancyjnej nie są wydawane),

-samodzielnej naprawy przedmiotu lub przez inny podmiot do tego nie upoważniony, wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, dokonania przeróbek,

-użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem

-nieprawidłowego montażu lub innych komponentów roweru, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu

-Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu

-Reklamowany towar musi być dostarczony wraz z oryginałem karty gwarancyjnej oraz dowodem zakupu do RMD BIKE CO. Ewentualne koszty przesyłki pokrywa reklamujący. W przypadku uzasadnionych reklamacji towar zostanie wysłany do reklamującego na koszt RMD BIKE CO.

-Czas przysługujący RMD BIKE CO. na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

-Nabywca ma prawo do nowego produktu w przypadku kiedy uszkodzenia nie nadają się do naprawy i klasyfikują produkt do wymiany

-Montaż komponentów powinien być wykonany przez wykwalifikowanego mechanika w warsztacie rowerowym

-Prawa do gwarancji posiada wyłącznie pierwszy nabywca

-Komponenty RMD BIKE CO. powstały z myślą o zastosowaniach ekstremalnych. Z powodu dużego niebezpieczeństwa wynikającego z uprawiania sportu ekstremalnego Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

-Wszystkie produkty RMD BIKE CO. są objęte programem wymiany uszkodzonych komponentów.

Warunki:

W przypadku uszkodzenia produktu z winy użytkownika, istnieje możliwość wymiany na nowy za 60% ceny detalicznej. Okres wymiany uszkodzonych produktów jest równy okresowi gwarancji. programowi temu podlegają wyłącznie komponenty uszkodzone w czasie jazdy.

Close
KRKprotection